آمار کل ابتلا:
corona

221290

موارد فعال

corona

185790

موارد بهبود یافته

corona

09303

فوت شدگان

map
کشور,
سایر
کل
مبتلایان
موارد
جدید
مجموع
فوت شدگان
فوت شدگان
جدید
مجموع
بهبود یافتگان
فعال
موارد
جدی,
بحرانی
مجموع/
1M تراکم
مجموع 308,257 3,267 13,068 61 95,828 199,361 9,943 39.5
چین 80967 +39 3248 +3 71150 6570 2190 56
ایتالیا 41035 3405 4440 33190 2498 680
ایران 18408 1284 5979 11144 219
اسپانیا 18077 831 1107 16139 999 387
آلمان 15320 44 115 15152 2 183
آمریکا 14366 +577 217 +10 125 14235 64 43
فرانسه 10999 372 1295 9328 1122 168
کره شمالی 8652 +87 94 +3 2233 6325 68 180
سوئیس 4222 43 15 4165 488
انگلستان 3270 144 65 3060 20 56
هلند 2460 76 2 2382 45 144
استرالیا 2196 +17 6 9 2181 13 244
بلژیک 1795 21 165 1609 130 155
نروژ 190 7 1 1782 27 330
سوئد 1439 11 16 1412 21 142